Vedenie spoločnosti na základe požiadaviek súčasných zákazníkov a očakávaných požiadaviek budúcich zákazníkov a zainteresovaných strán vyhlasuje politiku spoločnosti. Pre realizáciu kvalitne poskytovaných služieb je rozhodujúce pochopenie požiadaviek zákazníka a všetkých zainteresovaných strán, ich očakávanie vo vzťahu ku spôsobu dodania služby, zabezpečeniu vysokej úrovne informačnej bezpečnosti, cenovej relácii, spoľahlivosti a dostupnosti požadovanej služby z hľadiska stálej a zlepšujúcej sa kvality, intenzívnych a dôveryhodných odberateľsko-dodávateľských vzťahov, úsporného využívania a opatrného zachádzania so zdrojmi a tiež posúdenie rizík a príležitostí.

Zameranie spoločnosti v nasledujúcom období:

  1. Prioritou spoločnosti je spokojný zákazník. Požiadavky zákazníka plniť včas a bezchybne. K plneniu tohto bodu vynakladá spoločnosť nemalé úsilie, ktorého cieľom je včasné dodanie kvalitného produktu.

  2. Zvyšovať úroveň spoločnosti vo väzbe na zákazníka a zainteresovanej strany. Pochopiť potreby zákazníka a zainteresovaných strán s ohľadom na jeho požiadavky rozširovaním a udržovaním ponuky našich služieb v čo najlepšej kvalite za súčasného zaistenia ochrany spracúvaných informácií. Zabezpečiť nové trhy v tuzemsku i v zahraničí.

  3. Monitorovanie a pravidelné vyhodnocovanie spokojnosti zákazníkov. Využitie monitorovania k optimalizácii súčasných a nových produktov. Udržovať dobrú obchodnú a partnerskú spoluprácu s partnermi, dodávateľmi a zákazníkmi.

  4. K zabezpečeniu kvality dodávaného produktu plánovať a zabezpečovať patričné materiálne a finančné zdroje.

  5. Trvale zlepšovať existujúce procesy so zameraním na úroveň špecifických znakov kvality a tiež definovať riziká a príležitostí u jednotlivých procesov.

  6. Poskytnúť zdroje pre plánovanie, riadenie, dosiahnutie, monitorovanie a zlepšovanie kvality a udržovanie systému manažérstva kvality, založenom na požiadavkách normy ISO 9001:2015 ako nástroja k riadeniu spoločnosti s ohľadom na kvalitu a jej preukázanie.

  7. Poskytnúť zdroje pre plánovanie, riadenie, dosiahnutie, monitorovanie a zlepšovanie informačnej bezpečnosti a udržovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti, založenom na požiadavkách normy ISO/IEC 27001:2013 ako nástroja k riadeniu spoločnosti s ohľadom na informačnú bezpečnosť jej preukázanie.

  8. Budovaním bezpečnostného systému a využívaním moderných informačných technológií cielene zaisťovať vysokú úroveň informačnej bezpečnosti.

  9. Dôsledne plniť legislatívne a ostatné regulačné požiadavky, preto veľkú pozornosť venujeme ich identifikácii, sledovaniu a implementácii v spoločnosti.

K zabezpečeniu realizácie politiky spoločnosti vedenie stanovuje konkrétne ciele a plány kvality, ktoré bezprostredne nadväzujú na zámery uvedené v politike spoločnosti.