Podmienky používania služby a ochrana osobných údajov (GDPR)

Týmto dokumentom si Vás dovoľujeme informovať o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s poskytovaním asistenčných služieb, a to v nadväznosti na požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so získavaním a ďalším spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) známeho skôr pod skratkou „GDPR“.

 1. Spoločnosť Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., so sídlom Bosákova 12, 851 04 Bratislava, IČO 31370977 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 6872/B ako prevádzkovateľ (ďalej aj len „prevádzkovateľ“) osobných údajov si Vás dovoľuje informovať o tom, ako spracúva Vaše osobné údaje, na akom právnom základe, komu ich poskytuje, aké Vám zo spracúvania osobných údajov náležia práva.

 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa, kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa. Dotknutá osoba môže uplatňovať svoje práva podľa odseku 9.8 tohto článku Všeobecných podmienok alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov prostredníctvom nasledovných e-mailových adries:

  e-mailová adresa prevádzkovateľa: sekretariat@asaauto.sk
  e-mailová adresa zodpovednej osoby prevádzkovateľa: gdpr@asaauto.sk

  alebo písomne, na adresu sídla spoločnosti ASA, uvedenú v článku I, odsek 1.1 týchto Všeobecných podmienok.

 3. Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, právny základ spracúvania. Spoločnosť ASA spracúva osobné údaje dotknutej osoby na právnom základe:

  1. podľa článku 6, odsek 1, písmeno b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (t. j. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy) na nasledovné účely:
   • Spracovanie elektronického formulára – návrhu Zmluvy, ktorý dotknutá osoba vyplnila a zaslala spoločnosti ASA za účelom uzatvorenia Zmluvy. Elektronický formulár – návrh Zmluvy je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti ASA www.asaauto.sk, link https://online.asaauto.sk/?a=zmluva.
   • Doručenie akceptácie návrhu Zmluvy na e-mailovú adresu dotknutej osoby /uzavretie Zmluvy.
   • Predĺženie platnosti a účinnosti Zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby/ zmena Zmluvy.
   • Plnenie Zmluvy - najmä poskytovanie služieb Administratívnej asistencie a/alebo Technickej asistencie a Asistenčného krytia dotknutej osobe (podľa podmienok Zmluvy, Všeobecných podmienok a Osobitných podmienok).

  2. podľa článku 6, odsek 1, písmeno c) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (t. j. spracúvanie je nevyhnutné na  splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa) na účely:

   • prijímania a vybavovania reklamácií
   • vedenia účtovníctva a plnenia daňových povinností - najmä spracovanie faktúr a i. účtovných, resp. daňových dokladov.

  3. podľa článku 6, odsek 1, písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (t. j. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ) na účely:

   • ochrany práv spoločnosti ASA voči súdnemu a mimosúdnemu uplatňovaniu a vymáhaniu nárokov dotknutých osôb;
   • súdneho i mimosúdneho uplatňovania, preukazovania a vymáhania nárokov spoločnosti ASA voči dotknutej osobe;
   • spoločnosť ASA nahráva volania na telefónne čísla liniek Dispečingu ASA (asistenčné stredisko spoločnosti ASA), vyhotovuje a ukladá zvukové záznamy z týchto volaní, t. j. záznamy týkajúce sa aj dotknutej osoby alebo prejavov jej osobnej povahy a používa takto získané záznamy na účely prípadného sporu s dotknutou osobou o rozsah Asistenčného krytia zabezpečovaného prevádzkovateľom.

    Oprávneným záujmom je pritom ochrana majetku spoločnosti ASA ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti ASA.

  4. ASA ďalej spracúva získané osobné údaje dotknutých osôb výlučne na privilegované účely (štatistický účel, účel archivácie), ktoré sú zlučiteľné s pôvodne určenými účelmi spracúvania osobných údajov.

   • Archívne účely. Po naplnení zákonom stanoveného, alebo prevádzkovateľom určeného účelu spracúvania, môže byť ASA povinná osobné údaje ďalej spracúvať v zmysle zákona NRSR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
   • Štatistické účely. ASA vytvára obchodné štatistiky, pri ktorých využíva výlučne údaj o značke Vozidla. Výsledkom takéhoto spracúvania sú anonymizované štatistické údaje, ktoré už nemajú charakter osobných údajov (dotknutá osoba už nie je identifikovateľná).

    Na takéto ďalšie spracúvanie sa vzťahujú prevádzkovateľom prijaté bezpečnostné opatrenia, ktoré slúžia ako primerané záruky pre práva a slobody dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov na iný účel.

 4. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov spoločnosti ASA v rozsahu vyplneného elektronického formulára – návrhu Zmluvy podľa článku III, odsek 3.3 týchto Všeobecných podmienok (formulár zverejnený na www.asaauto.sk, link https://online.asaauto.sk/?a=zmluva), okrem údajov, ktoré dotknutá osoba uvádza v časti Poznámka na základe svojho rozhodnutia, je povinné; v prípade ich neposkytnutia nemôže spoločnosť ASA uzatvoriť Zmluvu. Poskytnutie osobných údajov spoločnosti ASA v rozsahu podľa článku IV, odsek 4.3 týchto Všeobecných podmienok a podľa článku VI, odsek 6.2 a 6.3 týchto Všeobecných podmienok je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná tieto osobné údaje spoločnosti ASA poskytnúť; v prípade ich neposkytnutia nemožno plniť Zmluvu/ poskytnúť dotknutej osobe požadovanú Asistenciu/preplatiť náklady poskytnutej Technickej asistencie dotknutej osobe.

 5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov. K osobným údajom dotknutej osoby má prístup prevádzkovateľ a jeho zamestnanci (v nevyhnutnom rozsahu na plnenie ich pracovných úloh). Osobné údaje dotknutej osoby môže spoločnosť ASA poskytnúť sprostredkovateľom, a to (I) poskytovateľom webhostingových a iných IT služieb a spoločnostiam, prostredníctvom ktorých spoločnosť ASA zabezpečuje plnenie Zmluvy s dotknutou osobou – t. j. (II.) Miestni prevádzkovatelia služieb a/alebo (III.) Obchodní partneri prevádzkovateľa, ktorí pre ASA vykonávajú (a/alebo zabezpečujú vykonanie) služieb Asistencie (odťahovej služby, cestnej služby, ubytovania, prepravy osôb, zapožičania náhradných vozidiel, úschovy vozidiel a prehliadky a opravy vozidiel v dielni). S uvedenými sprostredkovateľmi má ASA uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorou sú títo viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov.

  Okrem uvedených príjemcov môže Spoločnosť ASA poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb aj ďalším príjemcom – iným prevádzkovateľom – najmä advokátskym kanceláriám, súdom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní, Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo iným orgánom verejnej moci, poštovému podniku, alebo kuriérovi.

 6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Spoločnosť ASA prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii nevykonáva.

 7. Doba uchovávania osobných údajov.
  Spoločnosť ASA spracúva osobné údaje nevyhnutné na plnenie Zmluvy, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením Zmluvy (odsek 9.3 písmeno A. tohto článku Všeobecných podmienok) po dobu trvania záväzkov zo Zmluvy.

  Spoločnosť ASA spracúva osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu:
  • na účel ochrany práv spoločnosti ASA voči súdnemu a mimosúdnemu uplatňovaniu a vymáhaniu nárokov dotknutých osôb po dobu trvania záväzkov zo Zmluvy a 3 roky po tom (všeobecná premlčacia doba); v prípade uplatnenia takých nárokov dotknutou osobou sa môže doba spracúvania podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, a to až do právoplatného skončenia konaní, v ktorých sa tieto nároky uplatňujú, či iného konečného vysporiadania týchto nárokov;
  • na účel súdneho a mimosúdneho uplatňovania, preukazovania a vymáhania nárokov spoločnosti ASA voči dotknutej osobe po dobu trvania záväzkov zo Zmluvy a 3 roky po tom (všeobecná premlčacia doba); v prípade uplatnenia takých nárokov sa môže doba spracúvania podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, a to až do právoplatného skončenia konaní, v ktorých sa tieto nároky uplatňujú, či iného konečného vysporiadania týchto nárokov.
  • Zvukové záznamy volaní na telefónne čísla liniek Dispečingu ASA spracúva spoločnosť ASA po dobu trvania záväzkov zo Zmluvy a 1 rok potom. V prípade vzniku sporu s dotknutou osobou o rozsah Asistenčného krytia sa môže doba spracúvania podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, a to až do konečného vysporiadania takého sporu.

   Osobné údaje spracúvané za účelom prijímania a vybavovania reklamácií spracúva ASA po dobu trvania záručnej doby a v prípade uplatnenia reklamácie po dobu 3 rokov od jej uplatnenia (všeobecná premlčacia doba).

   Osobné údaje spracúvané za účelom vedenia účtovníctva a plnenia daňových povinností spracúva ASA po dobu 10 rokov (zákonná lehota počítaná podľa § 35 zákona NRSR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a § 76 zákona NRSR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty).

   Spoločnosť aplikuje princíp minimalizácie uchovávania, čo znamená, že po uplynutí doby, počas ktorej je ASA oprávnená spracúvať osobné údaje, sa osobné údaje anonymizujú resp. vymažú z databáz a informačných systémov spoločnosti ASA.

 8. Práva dotknutých osôb. Dotknutá osoba má nasledovné práva:

  1. právo podať sťažnosť dozornému orgánu
   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so Všeobecným nariadením o ochrane údajov.

   Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

   Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

  2. právo na prístup k údajom
   Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti ASA potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: (a) účely spracúvania; (b) kategórie dotknutých osobných údajov; (c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; (d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; (e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; (f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; (g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; (h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov týkajúcich sa prenosu.

   Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu uvedenú v tomto odseku nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

  3. Právo na opravu
   Dotknutá osoba je povinná poskytovať spoločnosti ASA úplné, pravdivé a správne osobné údaje. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

  4. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
   Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
   2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
   3. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
   4. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

    Uvedené sa neuplatní, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

    1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
    2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
    3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
    4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na zabudnutie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
    5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  5. Právo na obmedzenie spracúvania
   Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

   1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
   2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
   3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

    Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

    Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

  6. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania
   Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

  7. Právo na prenosnosť údajov
   Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

   1. sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a
   2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

    Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

    Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

  8. Právo namietať
   Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ). Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
   V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

   Ak sa osobné údaje spracúvajú na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

  9. Dotknutá osoba má právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

 9. Existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. Osobné údaje dotknutej osoby nepodliehajú profilovaniu, ani automatizovanému rozhodovaniu.